Kalendarz wyborczy 2011

Procedura wyborcza* Termin
Rozpoczęcie kampanii wyborczej do 5 sierpnia
Zamieszczenie (rozplakatowanie) obwieszczeń PKW o okręgach wyborczych do 18 sierpnia
Zawiadomienie Państwowej Komisji Wyborczej o utworzeniu komitetu wyborczego do 20 sierpnia
Zgłaszanie list kandydatów na posłów oraz kandydatów na senatorów w celu zarejestrowania do 30 sierpnia
Składanie przez wyborców niepełnosprawnych do właściwego wójta zgłoszeń zamiaru głosowania korespondencyjnego

  • wniosek może być złożony ustnie, pisemnie, telefonicznie, telegraficznie, faksem lub w formie elektronicznej
do 19 września
Możliwość sprawdzenia przez wyborcę, we właściwym dla miejsca zamieszkania urzędzie, czy został uwzględniony we właściwym spisie wyborców. Udostępnienie wpisu ma charakter wglądu na miejscu. od 18 września do 1 października
Składanie przez wyborców przebywających za granicą do właściwych konsulów zgłoszeń zamiaru głosowania korespondencyjnego

  • wniosek może być złożony ustnie, pisemnie, telefonicznie, telegraficznie, faksem lub w formie elektronicznej
do 26 września
Składanie przez wyborców niepełnosprawnych do właściwego wójta zgłoszenia zamiaru głosowania za pomocą nakładki na kartę do głosowania z użyciem alfabetu Braille’a

  • wniosek może być złożony ustnie, pisemnie, telefonicznie, telegraficznie, faksem lub w formie elektronicznej
do 26 września
Składanie przez wyborców niepełnosprawnych do właściwego wójta wniosku o dopisanie do spisu wyborców w lokalu przystosowanym do potrzeb osób niepełnosprawnych(wniosek na piśmie) do 26 września
Składanie przez żołnierzy i ratowników odbywających służbę zastępczą w obronie cywilnej wniosków o dopisanie do spisu wyborców dla obwodu w miejscowości, w której odbywają służbę (o ile jest to miejscowość nie będąca ich stałym miejscem zamieszkania) – wniosek pisemny lub ustnie do protokołu od 19 do 26 września
Składanie przez wyborców niepełnosprawnych i osoby starsze (75+) u właściwego wójta wniosków o głosowanie przez pełnomocnika (wniosek pisemnie lub ustnie do protokołu) do 29 września
Wysłanie przez konsula PAKIETU WYBORCZEGO* do wyborcy wpisanego do obwodu za granicą, który zgłosił zamiar głosowania korespondencyjnego do 29 września
Rozplakatowanie obwieszczeń Okręgowych Komisji Wyborczych o zarejestrowanych komitetach wyborczych i wykazie nazwisk kandydatów do 29 września
Otrzymanie PAKIETU WYBORCZEGO**
z urzędu gminy, przez wyborcę niepełnosprawnego, który zgłosił zamiar głosowania korespondencyjnego
do 2 października
Składanie wójtowi (burmistrzowi, prezydentowi miasta) oświadczeń o wycofaniu pełnomocnictwa do głosowania do 6 października
Możliwość złożenia Obwodowej Komisji Wyborczej oświadczenia o wycofaniu pełnomocnictwa do głosowania do 9 października
Możliwość dopisania się do spisu wyborców w miejscu czasowego pobytu, we właściwym Urzędzie Gminy do 4 października
Zgłoszenie wyborcy przebywającego za granicą do spisu wyborców prowadzonego przez właściwego konsula

  • wniosek może być złożony ustnie, pisemnie, telefonicznie, telegraficznie, faksem lub w formie elektronicznej
do 6 października
Zgłoszenie wyborcy przebywającego na polskim statku morskim do spisu wyborców prowadzonych przez kapitana statku (wniosek pisemny lub ustnie do protokołu) do 6 października
Możliwość uzyskania zaświadczenia o prawie do głosowania w dowolnym lokalu wyborczymwe właściwym Urzędzie Gminy miejsca zameldowania

  • wniosek powinien zostać zgłoszony pisemnie, telefaksem lub w formie elektronicznej
do 7 października
Cisza wyborcza 8-9 października (do zamknięcia lokali wyborczych)
Głosowanie 9 października: 7.00-21.00

*Zgodnie z art. 9 § 2 i 3 Kodeksu wyborczego jeżeli koniec terminu wykonania czynności określonej w Kodeksie przypada na sobotę albo na dzień ustawowo wolny od pracy, termin upływa pierwszego roboczego dnia po tym dniu. Jeżeli Kodeks nie stanowi inaczej, czynności wyborcze są dokonywane w godzinach urzędowania sądów, organów wyborczych, urzędów gmin oraz konsulatów.

**PAKIET WYBORCZY zawiera:

  1. zaadresowaną kopertą zwrotną,
  2. kartę bądź karty do głosowania,
  3. kopertę na kartę bądź karty do głosowania,
  4. oświadczenie o osobistym i tajnym oddaniu głosu na karcie do głosowania,
  5. instrukcję głosowania.